logo kl efs ue

 

Stawiam na kompetencje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr projektu WND-POKL.09.06.02--/12

 

logo CNJA

CNJA Edukacja w okresie 1.08.2013 – 31.12.2014 realizuje projekt edukacyjny Stawiam na kompetencje.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Poddziałania 9.6.2 – Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Obszarem realizacji projektu objęte będą wsie oraz małe miasta do 25 tys. mieszk. w woj. podkarpackim.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności pracowniczej i potencjału do zatrudnienia / utrzymania pracy dzięki podniesieniu kompetencji uczestników szkoleń w zakresie komunikatywnej znajomości j.angielskiego lub technik ICT.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 25-64 lat, mieszkających, uczących się lub pracujące na terenie woj. podkarpackiego, chcących z własnej inicjatywy wziąć udział w oferowanych szkoleniach. Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotnych. Dzięki temu, że nasz projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oferujemy uczestnikom bezpłatny udział w szkoleniach i egzaminach zewnętrznych. Uczestnicy uzyskają możliwość zdobycia prestiżowych respektowanych w Unii Europejskiej certyfikatów. Uczestnicy otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne.

W ramach projektu realizowane będą:

Utworzonych zostanie 12 grup komputerowych i 32 grupy językowe. Grupy językowe liczyć będą 12 osób, grupy komputerowe 10 osób.

Zajęcia realizowane będą w 2 edycjach:

Rekrutację prowadzą Przedstawiciele CNJA Edukacja:

O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów wagowych. Punkty wagowe przyznawane są według następujących kryteriów:

Aplikujący o udział w kursie językowym dodatkowo wypełniają test znajomości języka w celu określenia poziom zaawansowania. W oparciu o wyniki testu tworzone będą grupy językowe. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej, z których 2-3 osób na grupę staną się wolnymi słuchaczami – podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie jako Wolny Słuchacz. O utworzeniu grup, miejscach i terminach zajęć Uczestnicy zostaną poinformowani przez Przedstawicieli prowadzących rekrutację.