logo kl efs ue

 

Postaw na kompetencje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
— Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

logo CNJA

Informacje o projekcie „Postaw na kompetencje”

Od maja 2014 roku w województwie mazowieckim, na terenie powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego i płońskiego, rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego pt. Postaw na kompetencje, wykonywanego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.6 – Upowszechnianie uczenia się dorosłych, poddziałanie 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości j. obcych. Projektodawcą i realizatorem zwycięskiego Projektu partnerskiego jest CNJA Edukacja s.j. z siedzibą w Krakowie (LIDER), której współwłaściciele działają na rynku szkoleniowym od 1992 r. oraz Gminy: Regimin, Wieczfnia Kościelna, Opinogóra Górna, Nowe Miasto, Grudusk i Maków Mazowiecki.

W ostatnich latach przez Lidera i Partnerów zostało zrealizowanych kilkadziesiąt projektów współfinansowanych z EFS w ramach ZPORR i PO KL.

Dzięki temu, że nasz projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy naszych kursów będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w oferowanych szkoleniach i w egzaminach zewnętrznych oraz uzyskać prestiżowe, respektowane w Unii Europejskiej certyfikaty.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba dorosła w wieku od 18 do 64 roku życia i:

Projekt skierowany jest również do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, mieszkających lub uczących na terenie jego realizacji.

Szkoleniem obejmiemy 204 osoby dorosłe z własnej inicjatywy chcące wziąć udział w oferowanych szkoleniach.

W celu realizacji projektu „Postaw na kompetencje” prowadzona jest rekrutacja Uczestników projektu na szkolenia ujęte we Wniosku o dofinansowanie projektu, który obejmuje:

--------------------
1. Test of English for International Communication (ang.) — certyfikaty znajomości języka angielskiego wydawane przez Educational Testing Service (ETS).
2. European Computer Driving License (ang.) — Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Szkolenia językowe realizowane będą w 12 dwunastoosobowych grupach i obejmą łącznie 144 Uczestników. Zajęcia realizowane będą w okresie — od czerwca 2014 do czerwca 2015 roku.

Szkolenia komputerowe obejmą 6 dziesięcioosobowych grup łącznie 60 Uczestników. Zajęcia realizowane będą w okresie — od października 2014 do czerwca 2015 roku.

Rekrutacja prowadzona będzie w maju 2014 r. (do grup językowych) i we wrześniu 2014 r. (do grup ICT).

Dodatkowe kryteria naboru

W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej 144 osób na szkolenia językowe i 60 osób na szkolenia komputerowe, zgodnie z założeniami projektu, będą stosowane dodatkowe kryteria naboru:

Punkty sumują się w przypadku osób spełniających kryteria w ramach więcej niż jednej z wymienionych grup.

Przy aplikowaniu do grup językowych, w przypadku równej liczby pkt. i takim samym poziomie zaawansowania znajomości języka kobiety i mężczyzny, preferowane będą kobiety. W innym przypadku decydować będzie kolejność zgłoszenia.

W sytuacji dużej rozpiętości w stopniach zaawansowania znajomości języka, pierwszeństwo będą miały osoby na niższym poziomie zaawansowania.

Kursy językowe odbywać się będą wszędzie tam, gdzie uda się skompletować grupę min. 12 osób o podobnym stopniu zaawansowania znajomości języka.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Tu również zamieszczamy Formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniach. Dodatkowe informacje można uzyskać i zgłoszenia do udziału w projekcie można składać u Lidera i Partnerów.

Grudusk
tel. 23 671-50-73
Nowe Miasto
tel. 23 661-49-26
Maków Mazowiecki
tel. 29 717-10-02
Opinogóra Górna
tel. 23 671-20-63
Regimin
tel. 23 681-17-56 w. 41
Wieczfnia Kościelna
tel. 23 654-00-04 w. 10

LIDER:
CNJA EDUKACJA sp.j.

Kraków, ul. Królowej Jadwigi 97
tel. 12 431-07-05 wew. 26

BIURO PROJEKTU:
Ciechanów, ul. Widna 53a
tel. 505-996-177