logo kl efs ue

 

Nowe wyzwania – nowe kompetencje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
– Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

logo CNJA

CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz spółka jawna, Kraków, ul. Królowej Jadwigi 97 w partnerstwie z Gminą Odrzywół, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizuje projekt pn.: „Nowe wyzwania – nowe kompetencje”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i komputerowych uczestników projektu, wzmacniających ich pozycję społeczno-zawodową.

logo Gminy Odrzywół

Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku 19-64 lat, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie powiatu szydłowieckiego i przysuskiego woj. mazowieckiego

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

Charakterystyka kursów

W trakcie kursów językowych szczególny nacisk położony będzie komunikację w sytuacjach codziennych i zawodowych. Rozwijana będzie sprawność mówienia i rozumienie ze słuchu. Metodyka zajęć; metoda tradycyjna - wykład, warsztat, „role playing”. Kursy językowe zakończone będą zewnętrznymi egzaminami. Język angielski egzaminem TOEIC lub TOEIC-Bridge, język niemiecki egzaminem TELC.

W trakcie kursów komputerowych realizowane będą 4 moduły szkoleniowe:

Nacisk położony będzie na wskazaniu zastosowania zdobytych umiejętności w codziennym życiu. Kurs komputerowy zakończony będzie egzaminem ECDL. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty.

Realizacja zajęć

Zajęcia językowe realizowane będą w okresie: od 06.2014 do 06.2015, zajęcia komputerowe realizowane będą w okresie od 10.2014 do 06.2015.

Rekrutacja

Rekrutację prowadzą: Przedstawiciel Partnera oraz Koordynator. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin rekrutacji. Regulamin rekrutacji (plik pdf do pobrania) dostępny jest na stronie www oraz u osób prowadzących rekrutację. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu składają u osób prowadzących rekrutacje ankietę rekrutacyjną oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych. Przystępują do testu kompetencyjnego. Nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z regulaminem rekrutacji sprawuje Koordynator projektu. W momencie zebrania wymaganej ilości Beneficjentów Ostatecznych rekrutacja zostaje zakończona.

O kwalifikacji do grup szkoleniowych decyduje:

W przypadku uzyskania równej liczby punktów na poziomie zaawansowania preferowane będą kobiety. W przypadku równej liczby punktów i poziomów zaawansowania dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn decyduje kolejność zgłoszeń. Do jednej grupy szkoleniowej, kurs językowy – może być przyjętych średnio 12, a do grupy komputerowej 10 uczestników.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie lub pisemnie wraz z podaniem daty spotkania, na którym zostaną przez uczestników podpisane deklaracje uczestnictwa w projekcie. Deklaracja uczestnictwa określa obowiązki uczestnika i zakres przyznanego wsparcia w ramach projektu. Osoby, które spełniają formalne wymogi projektu oraz wypełnią ankietę rekrutacyjną i test kwalifikacyjny, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej, podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie, jako Wolny Słuchacz. Nieobecność na zajęciach powyżej 20% skutkuje usunięciem Uczestnika z projektu. W tym przypadku Wolni Słuchacze będą zajmować miejsca relegowanych Uczestników – podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie.