logo kl efs ue

 

Nowe kompetencje – nowe szanse

Projekt realizowany w ramach Działania RPZP.08.10.00
Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach
i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania
technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych.