logo kl efs ue

 

Nowoczesny nauczyciel nowoczesnej śląskiej szkoły

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr projektu UDA-POKL.09.04.00-24-005/12-00

 

CNJA Edukacja na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.09.04.00-24-005/12-00 zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego w okresie 01.09.2013 roku do 31.06.2014 roku realizuje projekt edukacyjny, w ramach Poddziałania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Celem projektu Nowoczesny nauczyciel nowoczesnej śląskiej szkoły jest podniesienie poziomu kompetencji 336 nauczycieli pracujących lub zamieszkałych na terenie województwa śląskiego w zakresie j. angielskiego oraz wykorzystywania technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym. Projekt skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli pracujących w szkołach na obszarach wiejskich województw śląskiego.

CNJA Edukacja oferuje Uczestnikom bezpłatny udział w 60 godzinnych szkoleniach:

Zapewniamy bezpłatnie materiały edukacyjne:

Organizacja kursów

Utworzonych zostanie 12 grup komputerowych oraz 20 grup języka angielskiego. Grupy komputerowe liczyć będą 8 osób, językowe 12 osób. Zajęcia realizowane będą w 2 turach:

Wszystkie kursy realizowane będą w godzinach popołudniowych dostosowanych do potrzeb uczestników, w salach wyposażonych w urządzenia audio-video oraz w pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu. CNJA Edukacja zapewni sprzęt biurowy i sprzęt audio dla lektorów. Zajęcia prowadzone będą przez kompetentnych wykładowców posiadających odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Rekrutacja

Rekrutację do projektu prowadzą Przedstawiciele CNJA Eduakcja.

Terminy rekrutacji:

Osoby aplikujące o udział w kursie wypełniają testy kompetencyjne w celu określenia poziom zaawansowania- test znajomości języka, test znajomości zagadnień informatycznych. Woparciu o wyniki testu tworzone będą grupy językowe. Preferowane są osoby początkujące. W przypadku większej liczby grup-pierwszeństwo dla grup początkujących, a następnie w kolejności od mniej do b. zaawansowanych. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów wagowych.

W przypadku większej liczby chętnych do udziału w zajęciach w ramach tworzonych w danej szkole grupach, zastosujemy następujące kryteria naboru:

wynik testu kompetencji (dla zajęć językowych)

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej, z których 2-3 osób na grupę staną się wolnymi słuchaczami-podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie jako Wolny Słuchacz. W trakcie realizacji projektu w przypadku rezygnacji uczestników Wolni słuchacze będą ich zastępować. O utworzeniu grup, miejscach i terminach zajęć Uczestnicy zostaną poinformowani przez Przedstawicieli prowadzących rekrutację.

Charakterystyka kursów.

W trakcie kursów językowych rozwijane będą sprawności rozumienia tekstu oraz mówienia, jako podstawowe dla dalszego samokształcenia. Uczestnicy poznawać będą słownictwo związane z codziennymi sytuacjami zawodowymi / prywatnymi oraz zawodowe związane ze swoimi przedmiotami. Efektem szkoleń będzie podniesienie kompetencji językowych uczestników, a w przypadku osób początkujących-wyposażenie ich w umiejętność praktycznej komunikacji w języku angielskim. Szkolenie zakończone będzie końcowym testem kompetencyjnym.

Uczestnicy kursów komputerowych zaznajomią się z:

W ramach zajęć BO nabędą praktyczną wiedzę z zakresu posługiwania się elearningiem, w tym przygotowania i udostępniania e-treści uczniom, kontrola wykonania zadań przez uczniów, analiza indywidualnych. osiągnięć uczniów i w zależności od wyników - przydzielanie poszczególnym uczniom indywidualnie dobranych treści szkoleniowych (indywidualizacja nauczania).

W grupach zaawansowanych (osoby z umiejętnością obsługi komputera) blok „a” zostanie pominięty a godziny przesunięte do bloku „b”. Metodyka: zajęcia warsztatowe w salach informatycznych na stanowiskach z dostępem do Internetu. Szkolenie zakończone końcowym testem kompetencyjnym. W projekcie przewidujemy wykorzystanie szkolnych komputerów, projektorów i tablic multimedialnych do realizacji zajęć e-learningowych

CNJA Edukacja udzieli uczestnikom kursów komputerowych dodatkowego wsparcia. Dostępy do profesjonalnej platformy elearningowej aktywne będą przez kolejne 24 m-ce po ich zakończeniu. W tym okresie uczestnicy będą mogli w nieskrępowany dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy, w tym tworzenia klas, dodawania uczniów, nadawania im uprawnień oraz przygotowywania i udostępniania dla nich materiałów. W tym okresie uczestnicy będą mogli w pełni wykorzystywać e-platformę w swojej codziennej pracy z uczniami. W projekcie realizowana będzie zasada równości szans. Sekretarz projektu, koordynator oraz wykładowcy przeprowadzą pogadanki dla uczestników na temat równości płci, w tym m.in. kształtowania partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy.