logo kl efs ue

 

Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

numer projektu WND-POKL.09.04.00-10-060/13

CNJA Edukacja na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w okresie 01.10.2013 roku do 31.07.2014 roku realizuje projekt edukacyjny, w ramach Poddziałania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Celem projektu „Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła” jest podniesienie poziomu kompetencji 336 nauczycieli szkół wiejskich w województwie łódzkim w zakresie j. angielskiego oraz wykorzystywania technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym. Projekt skierowany jest do nauczycieli pracujących w szkołach na obszarach wiejskich w województwie łódzkim.

CNJA Edukacja oferuje Uczestnikom bezpłatny udział w szkoleniach.

Zapewniamy bezpłatnie materiały edukacyjne.

Uczestnicy kursów komputerowych uzyskają dostęp do profesjonalnej platformy elearningowej, która będzie przedmiotem szkolenia. Dostępy aktywne będą w okresie zajęć oraz przez kolejne 24 m-ce po ich zakończeniu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje.

Organizacja kursów

Utworzonych zostanie 12 grup komputerowych oraz 20 grup języka angielskiego. Grupy komputerowe liczyć będą 8 osób, językowe 12 osób.

Zajęcia realizowane będą w 2 turach:

Wszystkie kursy realizowane będą w godzinach popołudniowych dostosowanych do potrzeb uczestników, w salach wyposażonych w urządzenia audio-video oraz w pracowniach komputerowych z dostępem do internetu. CNJA Edukacja zapewni sprzęt biurowy i sprzęt audio dla lektorów. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców posiadających wyższe wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Rekrutacja

Rekrutację do projektu prowadzi Przedstawiciel CNJA.

Terminy rekrutacji:

Osoby aplikujące o udział w kursie wypełniają testy kompetencyjne w celu określenia poziom zaawansowania- test znajomości języka, test znajomości zagadnień informatycznych. W oparciu o wyniki testu tworzone będą grupy językowe. Preferowane są osoby początkujące. W przypadku większej liczby grup-pierwszeństwo dla grup początkujących, a następnie w kolejności od mniej do b. zaawansowanych. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów wagowych.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej, z których 2-3 osób na grupę staną się wolnymi słuchaczami-podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie jako Wolny Słuchacz. W trakcie realizacji projektu w przypadku rezygnacji uczestników Wolni słuchacze będą ich zastępować. O utworzeniu grup, miejscach i terminach zajęć Uczestnicy zostaną poinformowani przez Przedstawicieli prowadzących rekrutację.

Charakterystyka kursów.

W trakcie kursów językowych rozwijane będą sprawności rozumienia tekstu oraz mówienia, jako podstawowe dla dalszego samokształcenia. Uczestnicy poznawać będą słownictwo związane z codziennymi sytuacjami zawodowymi / prywatnymi oraz zawodowe związane ze swoimi przedmiotami. Efektem szkoleń będzie podniesienie kompetencji językowych uczestników, a w przypadku osób początkujących-wyposażenie ich w umiejętność praktycznej komunikacji w języku angielskim. Szkolenie zakończone będzie końcowym testem kompetencyjnym.

Uczestnicy kursów komputerowych zaznajomią się z:

W grupach zaawansowanych (osoby z umiejętnością obsługi komputera) blok „a” zostanie pominięty a godziny przesunięte do bloku „b”. Metodyka: zajęcia warsztatowe w salach informatycznych na stanowiskach z dostępem do internetu. Szkolenie zakończone końcowym testem kompetencyjnym. W projekcie przewidujemy wykorzystanie szkolnych komputerów, projektorów i tablic multimedialnych do realizacji zajęć e-learningowych

CNJA Edukacja udzieli uczestnikom kursów komputerowych Dodatkowego wsparcia.

Dostępy do profesjonalnej platformy elearningowej aktywne będą przez kolejne 24 m-ce po ich zakończeniu. W tym okresie uczestnicy będą mogli w nieskrępowany dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy, w tym tworzenia klas, dodawania uczniów, nadawania im uprawnień oraz przygotowywania i udostępniania dla nich materiałów. W tym okresie uczestnicy będą mogli w pełni wykorzystywać e-platformę w swojej codziennej pracy z uczniami.

W projekcie realizowana będzie zasada równości szans. Sekretarz projektu, koordynator oraz wykładowcy przeprowadzą pogadanki dla uczestników na temat równości płci, w tym m.in. kształtowania partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy.