logo kl efs ue

 

Kompetencje to podstawa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

numer projektu WND-POKL.09.06.02-02-050/13

Od września 2013 roku w województwie dolnośląskim, na terenie powiatów legnickiego, lubińskiego i wołowskiego, rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego pt. KOMPETENCJE TO PODSTAWA, wykonywanego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.6 – Upowszechnianie uczenia się dorosłych, poddziałanie 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości j. obcych.

Projektodawcą i realizatorem zwycięskiego Projektu partnerskiego jest CNJA Edukacja s.j. z siedzibą w Krakowie (LIDER), której współwłaściciele działają na rynku szkoleniowym od 1992 r. oraz Gminy: Prochowice, Ścinawa, Wińsko i Wołów. W ostatnich latach przez Lidera i Partnerów zostało zrealizowanych kilkadziesiąt projektów współfinansowanych z EFS w ramach ZPORR i PO KL.

Dzięki temu, że nasz projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy naszych kursów będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w oferowanych szkoleniach i w egzaminach zewnętrznych oraz uzyskać prestiżowe, respektowane w Unii Europejskiej certyfikaty.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba dorosła w wieku od 25 do 64 roku życia i:

Projekt skierowany jest również do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, mieszkających na terenie realizacji. Szkoleniem obejmiemy 220 osób dorosłych z własnej inicjatywy chcących wziąć udział w oferowanych szkoleniach. Projekt jest skierowany wyłącznie do uczestników, którzy: nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub Poddziałaniu 9.6.2 i/lub Działaniu 9.3.

W celu realizacji projektu „Kompetencje to podstawa” prowadzona jest rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych na szkolenia ujęte we Wniosku o dofinansowanie projektu, który obejmuje:

Szkolenia językowe realizowane będą w 15 dwunastoosobowych grupach, z czego 5 to grupy języka niemieckiego, a 10 – języka angielskiego. Szkolenia językowe obejmą łącznie 180 Beneficjentów Ostatecznych. Zajęcia realizowane będą w okresie od października 2013 do grudnia 2014 roku.

Szkolenia komputerowe obejmą 4 dziesięcioosobowe grupy, łącznie 40 Beneficjentów Ostatecznych. Zajęcia realizowane będą w okresie od lutego 2014 do listopada 2014 roku.

Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu 2013 r. (do grup językowych) i w styczniu 2014r. (do grup ICT).

DODATKOWE KRYTERIA NABORU

W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej 180 osób na szkolenia językowe i 40 osób na szkolenia komputerowe, zgodnie z założeniami projektu, będą stosowane dodatkowe kryteria naboru:

Punkty sumują się w przypadku osób spełniających kryteria w ramach więcej niż jednej z wymienionych grup.

Przy aplikowaniu do grup językowych, w przypadku równej liczby pkt. i takim samym poziomie zaawansowania znajomości języka kobiety i mężczyzny, preferowane będą kobiety. W innym przypadku decydować będzie kolejność zgłoszenia.

W sytuacji dużej rozpiętości w stopniach zaawansowania znajomości języka, pierwszeństwo będą miały osoby na niższym poziomie zaawansowania.

Kursy językowe odbywać się będą wszędzie tam, gdzie uda się skompletować grupę min. 12 osób o podobnym stopniu zaawansowania znajomości języka. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Tu również zamieszczamy Ankietę rekrutacyjną, którą należy wypełnić przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniach.

Dodatkowe informacje można uzyskać i zgłoszenia do udziału w projekcie można składać: