logo kl efs ue

 

Kompetentny Pracownik

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr: UDA-POKL.08.01.01-26-074/10-00

 

Rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu edukacyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego, wykonywanego w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”.

Projektodawcą i realizatorem zwycięskiego Projektu jest znane w regionie CNJA Edukacja s.j. w Krakowie, której współwłaściciele działają na rynku szkoleniowym od 1992 r. W ostatnich latach przez naszą spółkę zostało zrealizowanych 13 projektów współfinansowanych z EFS w ramach 2 Priorytetu ZPORR i priorytetu 8 PO KL. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji 5 dużych projektów edukacyjnych w województwach: świętokrzyskim, pomorskim i mazowieckim.

Projekt „Kompetentny pracownik” obejmuje okres od 01.11.2010 do 31.10.2011. Uzyskał on dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dzięki czemu uczestnicy naszych kursów językowych oraz innych szkoleń będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w oferowanych szkoleniach i w egzaminach zewnętrznych oraz uzyskać prestiżowe, respektowane w Unii Europejskiej certyfikaty.

CNJA Edukacja zaprasza na bezpłatne kursy skierowane do osób dorosłych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego. Mile widziane osoby powyżej 45 roku życia, o wykształceniu podstawowym lub średnim, niskich dochodach i z terenów wiejskich.

W okresie 12 miesięcy trwania projektu Beneficjent przeszkoli grupę min. 300 Beneficjentów Ostatecznych, przy czym wyposaży 330 uczestników poszczególnych szkoleń w podręczniki i materiały edukacyjne.

Zgodnie z diagnozą potrzeb szkoleniowych wsparcie w ramach projektu skierowane jest przede wszystkim do osób:

Procesy modernizacyjne i adaptacyjne na rynku wymuszają ciągłe doskonalenie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników. W szczególności problem ten dotyczy osób starszych, które często posiadają niskie kwalifikacje. Wymagania współczesnego rynku pracy w świetle dużej dynamiki otoczenia, stwarzają dla tych osób większe zagrożenie utratą pracy niż dla ludzi młodych. Stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności przez starsze osoby pracujące oraz o niskich kwalifikacjach, jest niezbędne dla ich utrzymania się na rynku pracy, nie są one bowiem w stanie sprostać wymaganiom stawianym w większości ofert pracy.

Oferujemy:

logo WUP Kielce

Projekt realizowany na podstawie umowy
UDA-POKL.08.01.01-26-074/10-00
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gwarantujemy:

Informacje i zapisy pod numerami telefonów naszych przedstawicieli: 506 507 327, 602 894 117

Materiały do pobrania


* Kursy zostały zakończone