Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

logo kl efs ue

 

Kompetentny znaczy otwarty na zmiany

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest przez CNJA Edukacja- Witold Szaszkiewicz Spółka jawna, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
nr UDA-POKL.08.01.01-22-081/10-00, w ramach Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Ważna informacja dla Beneficjentów
Informujemy, iż administratorem danych osobowych uczestników Projektu nr UDA-POKL.08.01.01-22-081/10-00 „Kompetentny znaczy otwarty na zmiany” jest Minister Rozwoju Regionalnego, którego obowiązki pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Celem głównym projektu jest wypracowanie nawyku uczestnictwa w kształceniu ustawicznym wśród pracujących osób dorosłych z obszaru wsi i małych miast województwa pomorskiego poprzez objęcie ich bezpłatnym wsparciem szkoleniowym zlokalizowanym w pobliżu miejsca zamieszkania.

W ramach projektu oferowane są kursy:

logo CNJA

Zainteresowani mogą uczestniczyć tylko w jednym rodzaju szkoleń. Dla uczestników – osób w wieku 45+ realizowane będą indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi w wymiarze 4 godzin.

ZAPISY TRWAJĄ, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Proces rekrutacji odbywa się w dwóch turach:

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest wypełnienie Ankiety Rekrutacyjnej w zakresie danych osobowych oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Ankietę należy dostarczyć osobiście do biura projektu, Przedstawicieli Terenowych, Punktów Rekrutacyjnych utworzonych na obszarze realizacji projektu. ankieta rekrutacyjna do pobrania, regulamin projektu do pobrania
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w biurze projektu
Borkowo, ul. Raduńska 32, 83-330 Żukowo, tel. 58 681 79 20, e-mail: pomorskie@cnja.com.pl
Godziny pracy biura:

poniedziałek, wtorek – od 10 do 18
środa, czwartek, piątek – od 8 do 16

Punkty Rekrutacyjne:

Informacje o projekcie:
Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych (powyżej 18 r. życia z wyłączeniem samozatrudnionych) zamieszkałych na terenie w województwa pomorskiego. Szkolenia i kursy odbywać się będą poza godzinami pracy. Zainteresowani mogą uczestniczyć tylko w jednym rodzaju szkoleń.

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy:

Charakterystyka kursów:

Rozpoczęcie zajęć:

Charakterystyka bloku szkoleniowego

___________________________

1. Objaśnienie terminu-miejsce zamieszkania
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego), jest to miejsce realizacji podstawowych czynności życiowych, jest ośrodkiem życia codziennego osoby fizycznej, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe. Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miejsca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.