logo kl efs ue

 

Kompetencje to podstawa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
– Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

numer projektu WND-POKL.09.06.02-12-024/13

CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz spółka jawna, Kraków, ul. Królowej Jadwigi 97 w partnerstwie z Gminą Alwernia i Libiąskim Centrum Kultury, na podstawie umowy z dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizuje projekt „Kompetencje to podstawa”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i komputerowych uczestników projektu, wzmacniające ich pozycję społeczno-zawodową. Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku 25-64 lat, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie powiatu chrzanowskiego, zamieszkujących na obszarach wiejskich lub miastach do 50 tys. Mieszkańców, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie.

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

Charakterystyka kursów

W trakcie kursów językowych szczególny nacisk położony będzie komunikację w sytuacjach codziennych i zawodowych. Rozwijana będzie sprawność mówienia i rozumienie ze słuchu. Metodyka zajęć; metoda tradycyjna - wykład, warsztat, „role playing”. Kursy językowe zakończone będą zewnętrznymi egzaminami. Język angielski egzaminem TOEIC lub TOEIC-Bridge, język niemiecki egzaminem TELC.

W trakcie kursów komputerowych realizowane będą 4 moduły szkoleniowe; podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne. Nacisk położony będzie na wskazaniu zastosowania zdobytych umiejętności w codziennym życiu. Kurs komputerowy zakończony będzie egzaminem ECDL. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty.

Realizacja zajęć

Zajęcia językowe realizowane będą w okresie od 11.2013 do 12.2014,
zajęcia komputerowe realizowane będą w okresie od 02.2014 do 12.2014.

Rekrutacja

Rekrutację w Alwerni i Libiążu prowadzą partnerzy projektu. W pozostałych miejscowościach przedstawiciel CNJA Edukacja. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin rekrutacji. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie www oraz u osób prowadzących rekrutację. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu składają u osób prowadzących rekrutacje ankietę rekrutacyjną oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych. Przystępują do testu kompetencyjnego. Nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z regulaminem rekrutacjisprawuje Koordynator projektu.W momencie zebrania wymaganej ilości Beneficjentów Ostatecznych rekrutacja zostaje zakończona.

O kwalifikacji do grup szkoleniowych decyduje:

Uzyskane punkty sumują się.

W trakcie rekrutacji preferowane będą osoby o niższym poziomie zaawansowania językowego i komputerowego. W przypadku uzyskania równej liczby punktów na poziomie zaawansowania preferowane będą kobiety. W przypadku równej liczby punktów i poziomów zaawansowania dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn decyduje kolejność zgłoszeń. Do jednej grupy szkoleniowej, kurs językowy – może być przyjętych średnio 12, a do grupy komputerowej 10 uczestników.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie lub pisemnie wraz z podaniem daty spotkania, na którym zostaną przez uczestników podpisane deklaracje uczestnictwa w projekcie. Deklaracja uczestnictwa określa obowiązki uczestnika i zakres przyznanego wsparcia w ramach projektu. Osoby, które spełniają formalne wymogi projektu oraz wypełnią ankietę rekrutacyjną i test kwalifikacyjny, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej, podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie jako Wolny Słuchacz. Nieobecność na zajęciach powyżej 20% skutkuje usunięciem Uczestnika z projektu. W tym przypadku Wolni Słuchacze będą zajmować miejsca relegowanych Uczestników – podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie.