Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

logo kl efs ue

 

Kształcenie ustawiczne – klucz do sukcesu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ważna informacja dla Beneficjentów
Informujemy, iż administratorem danych osobowych uczestników Projektu nr POKL.08.01.01-22-154/09 „Kształcenie ustawiczne - klucz do sukcesu” jest Minister Rozwoju Regionalnego, którego obowiązki pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Projekt Kształcenie ustawiczne – klucz do sukcesu realizowany jest przez CNJA Edukacja spółka jawna, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Celem głównym projektu jest wypracowanie nawyku uczestnictwa w kształceniu ustawicznym wśród pracujących osób dorosłych poprzez objęcie ich bezpłatnym wsparciem szkoleniowym zlokalizowanym w pobliżu miejsca zamieszkania.

W ramach projektu oferujemy dwa rodzaje szkoleń:

logo CNJA

Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych (powyżej 18 r. życia z wyłączeniem samozatrudnionych) zamieszkałych na terenie w województwa pomorskiego. Szkolenia i kursy odbywać się będą poza godzinami pracy. Zainteresowani mogą uczestniczyć tylko w jednym rodzaju szkoleń.

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy:

Szkolenia realizowane będą w dwóch turach:

Organizacja szkoleń:

Szkolenia prowadzić będą wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a w przypadku szkoleń komputerowych i e-lerningu zapewnione będzie również odpowiednie zaplecze informatyczne.

Uczestnicy szkoleń otrzymają nieodpłatnie podręczniki, materiały dydaktyczne, a uczestnicy kursów językowych dostęp do platformy e-lerningowej. Przewidziano udostępnienie uczestnikom pod nadzorem informatyków sal komputerowych w celu realizacji komponentu e-szkolenia w miejscach realizacji szkoleń. Z uwagi na specyficzną sytuacje kobiet przewidziano udostępnianie komputerów kobietom, tak aby w dowolnie wybranym czasie mogły realizować językowy komponent e-szkolenia. Dodatkowo przewidujemy możliwość zastąpienia 30% tradycyjnie realizowanych zajęć e-lekcjami w porozumieniu z wykładowcą realizując wybrane zagadnienia w formie e-learningowej.

W biurze projektu
Borkowo, ul. Raduńska 32, 83-330 Żukowo, tel. 58 681 79 20, e-mail: pomorskie@cnja.com.pl

można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokonać rejestracji uczestnictwa.

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek – od 12 do 18, środa, czwartek piątek – od 10 do 16

Rejestracji uczestnictwa należy dokonać OSOBIŚCIE w:

Rekrutacja realizowana będzie w 2 etapach:

Kwalifikacja do udziału w szkoleniach nastąpi na podstawie złożonych Ankiet rekrutacyjnych. Spotkania rekrutacyjne zorganizowane będą w miejscach realizacji szkoleń. W trakcie spotkań nastąpi weryfikacja danych osobowych w oparciu o dowód osobisty. Uczestnicy podpiszą Deklaracje uczestnictwa w projekcie, wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu. Terminy zajęć będą podawane każdorazowo po zakończeniu rekrutacji. Informacje znajdą się w punktach rekrutacyjnych.

Punkty rekrutacyjne: