logo kl efs ue

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Moje pierwsze e-szkolenie

Szkolenia skierowane są do pracujących osób dorosłych
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych
zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego (z pominięciem aglomeracji stołecznej).

Rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu edukacyjnego na terenie województwa mazowieckiego, realizowanego w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”.

Projektodawcą i realizatorem zwycięskiego Projektu jest spółka CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz sp. j z siedzibą w Krakowie, której współwłaściciele działają na rynku szkoleniowym od 17 lat. W ostatnich sześciu latach przez CNJA Edukacja s.j. zostało zrealizowanych 5 projektów współfinansowanych z EFS w ramach 2 Priorytetu ZPORR, obecnie zaś spółka jest w fazie końcowej realizacji 3 kolejnych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( PO KL) oraz w kwietniu br. podjęła działania przy kolejnych 3 Projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jednym z nich jest realizowany obecnie na terenie województwa mazowieckiego projekt „Moje pierwsze e-szkolenie”. Dzięki temu wsparciu uczestnicy naszych kursów językowych będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w oferowanych szkoleniach i egzaminach zewnętrznych TELC oraz uzyskać prestiżowe, respektowane w Unii Europejskiej, certyfikaty.

Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkujących na terenie woj. Mazowieckiego (poza aglomeracją stołeczną), z własnej inicjatywy pragnących podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje poza godzinami i miejscem pracy.

Mile widziane będą osoby powyżej 45 roku, o niskim wykształceniu (podstawowym lub średnim), zamieszkujące małe miasta i wsie oraz o niskich dochodach.

Tempo zmian we współczesnej gospodarce i nadrabianie dystansu do lepiej rozwiniętych krajów UE zależy od szybkiego wzrostu wydajności pracy, co wymaga poprawy kwalifikacji i umiejętności pracowników, lecz przede wszystkim zmian w ich mentalności. Choć Mazowsze to region statystycznie zamieszkiwany przez jednych z najlepiej wykształconych obywateli, to jednak w jego ramach występują znaczne dysproporcje. Wykształcenie osób zamieszkujących w dużych miastach jest nieporównanie wyższe od tych zamieszkujących małe miejscowości i wsie (dla porównania wyższe wykształcenie posiada 18% mieszkańców obszarów miejskich i tylko 4% osób mieszkających na wsi). Dane statystyczne dla Mazowsza są niezwykle mylące, gdyż odnoszą się zarówno do aglomeracji stołecznej zamieszkanej przez blisko 33% ludności, jak do reszty regionu, gdzie poziom wykształcenia mieszkańców jest zdecydowanie niższy. Problem niskich i niedostosowanych do potrzeb rynku kwalifikacji pracowników występuje więc w województwie szczególnie poza obszarem aglomeracji stołecznej. Lektura regionalnych dokumentów strategicznych, ale i codzienne doświadczenie wskazują, że jednym z największych problemów dotykających region i utrudniających jego rozwój jest niechęć, czy raczej brak uświadomionej konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji występująca wśród dużej części obywateli.

Celem projektu jest więc wyrobienie wśród BO nawyku kształcenia ustawicznego poprzez umożliwienie im uczestnictwa w tanich szkoleniach zorganizowanych blisko ich miejsca zamieszkania oraz pokazanie im korzyści płynących z podnoszenia kwalifikacji. Temu celowi służyć ma 6-godzinny moduł warsztatów psychologicznych. Podczas zajęć BO nauczą się m.in. rozpoznawać swoje mocne i słabe strony (również w kontekście rozwoju zawodowego) oraz odbędą praktyczny trening komunikacji. Zaletą planowanych szkoleń językowych jest praktyczne wdrożenie BO do posługiwania się elearningiem. W ramach szkoleń językowych każdy BO odbędzie minimum 20h pracy "online" z treściami szkoleniowymi udostępnionymi na platformie elearningowej.

W ramach Projektu przeszkolonych zostanie 420 Beneficjentów Ostatecznych.

Okres realizacji obejmuje 20 miesięcy – od 01.03.2009 do 31.10.2010

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WSZYSTKIE OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANE KRYTERIA

W ramach projektu oferujemy:

Gwarantujemy:

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu: 023 676 53 65, 503 817 322 – Radzymin, 023 672 12 45 – Ciechanów.

Harmonogram zajęć (pliki *.doc do pobrania)