logo kl efs ue

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt nr POKL.08.01.01-30-040/08 „Kompetentny Pracownik”

W ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Centrum Nauczania Języka Angielskiego II spółka jawna rozpoczęła realizację kolejnego projektu edukacyjnego na terenie województwa Wielkopolskiego. Obecny projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Projektodawca i realizator zwycięskiego Projektu „Kompetentny Pracownik” to Centrum Nauczania Języka Angielskiego II spółka jawna w Krakowie. Od 2004 posiada akredytację uprawniającą do prowadzenia kursów przygotowawczych oraz przeprowadzania Egzaminów TELC w wyniku, których uczestnicy uzyskują Certyfikaty Językowe honorowane w Unii Europejskiej.

CNJA s. j. jest prekursorem stosowania nowoczesnych technologii informatycznych do nauki języków obcych – platformy e-learningowej. E-LEARNING to technika szkolenia wykorzystująca do nauki Internet. E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dlatego przyjęło nazywać się tę formę nauki "distance learning" (uczenie na odległość), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Istotną wyższością e-learningu nad innymi metodami jest przeniesienie środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela na uczącego się pracownika. Ponadto e-learning umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Kształcenie on-line stwarza większe możliwości nauki, niż metody tradycyjne.

Współwłaściciele CNJA II s. j. działają na rynku szkoleniowym od 16 lat, a od 1999 r. bardzo aktywnie działają w woj. Wielkopolskim. W ostatnich pięciu latach CNJA II s. j. realizowało 5 projektów współfinansowanych z EFS w ramach 2 Priorytetu ZPORR, w tym 2 projekty w województwie wielkopolskim: „Wiedza, Edukacja, Awans – Program szkoleń dla pracujących w Wielkopolsce” oraz „Kompetentny pracownik gwarancją na rozwój regionu”.

Wymagania współczesnego rynku w świetle dużej dynamiki otoczenia determinują konieczność podnoszenia konkurencyjności regionu poprzez aktualizację umiejętności pracowników. Niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy powoduje, że za kluczowe zadanie wpływające na wzrost konkurencyjności regionu należy uznać podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Generalnie istnieje problem niewystarczającej znajomości języków obcych oraz braku możliwości i nawyków do podnoszenia kwalifikacji w drodze kształcenia ustawicznego.

Celem realizacji rekomendowanego państwu projektu „Kompetentny Pracownik” jest podniesienie kompetencji językowych wśród pracowników oraz zainicjowanie wykorzystywania e-learningu jako nowoczesnego narzędzia do kształcenia ustawicznego.

Realizowany obecnie projekt „Kompetentny pracownik” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu wsparciu uczestnicy naszych kursów językowych (język angielski lub niemiecki) będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w oferowanych szkoleniach oraz w egzaminach zewnętrznych TELC i uzyskać prestiżowe, respektowane w Unii Europejskiej, certyfikaty. Ponadto zostanie im udostępnione innowacyjne narzędzie do nauki języków obcych – platforma e-learningowa.

Projekt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich:

W okresie 16 miesięcy trwania projektu przeszkolimy 360 osób.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

Uczestnicy kursu zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie dostępu do Internetu w celu realizacji, co najmniej 20 godzin szkoleń w trybie on-line na platformie e-learningowej.

Zajęcia realizowane będą w następujących terminach:

w 12 osobowych grupach.

W wyniku realizacji projektu „Kompetentny Pracownik” nastąpi:

Akcja informacyjna na terenie objętym projektem, umożliwi dotarcie do jak najszerszej grupy osób. W regionie powstanie 11 punktów rekrutacyjnych oznaczonych odpowiednimi plakatami. W miejscach publicznych, często odwiedzanych przez mieszkańców pojawią się plakaty informujące o naborze. W lokalnej prasie przewidziano też zamieszczenie ogłoszeń dot. szkoleń.

Rekrutacja uczestników kursów jest prowadzona przez Przedstawicieli Terenowych CNJA II s.j. doskonale znających specyfikę lokalnego rynku. Wszystkich zainteresowanych udziałem w proponowanych kursach prosimy o kontakt z Przedstawicielami Terenowymi:

Terminy rekrutacji na poszczególne kursy publikujemy w załączonym Regulaminie rekrutacji


Valid HTML 4.0 Transitional