logo kl efs ue

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kompetentni Zawsze Aktywni Zawodowo

Projekt dla pracujących w 10 powiatach woj. zachodniopomorskiego, powyżej 45 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem

Rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu edukacyjnego na terenie województwa Zachodniopomorskiego, tym razem realizowanego w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”.

Projektodawcą i realizatorem zwycięskiego Projektu jest znane w regionie Centrum Nauczania Języka Angielskiego II s.j. w Krakowie, której współwłaściciele działają na rynku szkoleniowym od 16 lat, a od 1999 r. bardzo aktywnie działają m.in. w woj. zachodniopomorskim. W ostatnich pięciu latach przez CNJA II s.j. zostało zrealizowanych 5 projektów współfinansowanych z EFS w ramach 2 Priorytetu ZPORR.

Realizowany obecnie projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu wsparciu uczestnicy naszych kursów językowych (język angielski lub niemiecki) oraz szkoleń w zakresie efektywnego posługiwania się komputerem będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w oferowanych szkoleniach oraz w egzaminach zewnętrznych TELC i ECDL oraz uzyskać prestiżowe, respektowane w Unii Europejskiej, certyfikaty.

Projekt szkoleniowy jest skierowany do osób pracujących, zamieszkałych na terenie 10 powiatów województwa zachodniopomorskiego (gryfiński, pyrzycki, stargardzki, myśliborski, choszczeński, policki, drawski, wałecki, goleniowski i łobezki). CNJA II s.j. w okresie 13 miesięcy trwania projektu przeszkoli grupę 100 osób. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby powyżej 45 roku życia, legitymujący się wykształceniem nie wyższym niż średnie i wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych - które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych już kwalifikacji (w formach pozaszkolnych).

Procesy modernizacyjne i adaptacyjne na rynku wymuszają ciągłe doskonalenie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników. W szczególności problem ten dotyczy osób starszych, które często posiadają niskie kwalifikacje. Wymagania współczesnego rynku pracy w świetle dużej dynamiki otoczenia, stwarzają dla tych osób większe zagrożenie utratą pracy niż dla ludzi młodych. Stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności przez starsze osoby pracujące, o niskich kwalifikacjach, jest niezbędne dla ich utrzymania się na rynku pracy, nie są one bowiem w stanie sprostać wymaganiom stawianym w większości ofert pracy. Jako cel realizacji przedstawianego projektu stawiamy wyższy poziom kompetencji językowych i komputerowych osób pracujących w wieku powyżej 45 lat objętych działaniami przewidzianymi w projekcie, co powinno przyczynić się do realizacji celu ogólnego, którym jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących w wieku ponad 45 lat.

Wytyczając taki cel można stwierdzić, że udział w projektowanych szkoleniach spowoduje u uczestników projektu zwiększenie świadomości korzyści płynących z kształcenia.

Akcja informacyjna na terenie objętym projektem, umożliwi dotarcie do jak najszerszej grupy osób. W regionie powstanie 10 punktów rekrutacyjnych oznaczonych odpowiednimi plakatami, w miejscach publicznych, często odwiedzanych przez mieszkańców pojawią się plakaty informujące o naborze. W lokalnej prasie przewidziano też zamieszczenie ogłoszeń dot. szkoleń.

W ramach projektu oferujemy:

Rekrutacja uczestników kursów jest prowadzona przez przedstawiciela terenowego doskonale znającego specyfikę lokalnego rynku. Wszystkich zainteresowanych udziałem w proponowanych kursach prosimy o kontakt z Przedstawicielem Terenowym panem Krzysztofem Koellerem; tel. 602-640-476, e-mail: efs@cnja.com.pl.

Terminy rekrutacji na poszczególne kursy publikujemy w załączonym Regulaminie rekrutacji


Harmonogram zajęć (pliki pdf do pobrania)