logo kl efs ue

 

Kompetentni znaczy silniejsi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest przez CNJA Edukacja spółka jawna, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,
w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem głównym projektu jest wypracowanie nawyku uczestnictwa w kształceniu ustawicznym u uczestników szkolenia poprzez objęcie ich bezpłatnym wsparciem szkoleniowym zlokalizowanym w pobliżu miejsca zamieszkania.

W ramach projektu oferujemy:

logo CNJA

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w województwie Pomorskim, w gminach zaliczonych do obszarów strategicznie słabych wymienionych w mapce nr 4, stanowiącej załącznik do Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego, znajdujących się na terenie powiatów: Bytowski, Chojnicki, Człuchowski, Lęborski, Słupski, Kwidzyński, Malborski, Nowodworski, Starogardzki, Tczewski, Sztumski.

Miejsce zamieszkania Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego). to miejsce realizacji podstawowych czynności życiowych, jest ono środkiem życia codziennego osoby fizycznej, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe. Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miejsca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

Zapraszamy do udziału w projekcie:

W sposób szczególny projekt skierowany jest do:

Punkty wagowe przyznawane są według następujących kryteriów:

Zainteresowani mogą uczestniczyć tylko w jednym rodzaju szkoleń!

Szkolenia realizowane będą w dwóch turach:

Organizacja szkoleń:

Liczebność grup szkoleniowych – 10 osób-BO. Przewidujemy dodatkowo w każdej grupie od 2-4 wolnych słuchaczy. Ilość zajęć-4 godziny tygodniowo. Szkolenia prowadzić będą wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a w przypadku szkoleń komputerowych i e-lerningu zapewnione będzie również odpowiednie zaplecze informatyczne. Uczestnicy szkoleń otrzymają nieodpłatnie podręczniki, materiały dydaktyczne a uczestnicy kursów językowych dostęp do platformy e-lerningowej. Przewidziano udostępnienie uczestnikom pod nadzorem informatyków sal komputerowych w celu realizacji komponentu e-szkolenia w miejscach realizacji szkoleń. Z uwagi na specyficzną sytuacje kobiet przewidziano udostępnianie komputerów kobietom, tak aby w dowolnie wybranym czasie mogły realizować językowy komponent e-szkolenia. Dodatkowo przewidujemy możliwość zastąpienia 30% tradycyjnie realizowanych zajęć e-lekcjami w porozumieniu z wykładowcą realizując wybrane zagadnienia w formie e-learningowej.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w biurze projektu
Chojnice, ul. Wysoka 56
tel. biura 52 565-30-40
e-mail: biuro-chojnice@cnja.com.pl

Godziny pracy biura:

Rejestracji uczestnictwa należy dokonać OSOBIŚCIE w:

Tu można pobrać dokument zgłoszenia udziału w projekcie:

Na stronie internetowej zamieszczone będą informacje o utworzeniu Punktów rekrutacyjnych.

Rekrutacja realizowana będzie w 2 etapach:

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest wypełnienie Ankiety Rekrutacyjnej w zakresie danych osobowych, akceptacji postanowień Regulaminu rekrutacji oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie jej osobiście do biura projektu, Przedstawiciela Terenowego, Punktu Rekrutacyjnego.

Kwalifikacja

Przystąpienie do projektu