logo kl efs ue

 

Jestem kompetentny – stale się zmieniam

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest przez CNJA Edukacja spółka jawna, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,
w ramach Poddziałania 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

UWAGA!
W dniach 16.07.2012 - 10.08.2012 biuro projektu będzie zamknięte.

CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz Spółka jawna, na podstawie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. w okresie od 01.06.2011 roku do 31.12.2012 roku realizuje Projekt „Jestem kompetentny-stale się zmieniam”. Celem ogólnym projektu jest wypracowanie nawyku uczestnictwa w kształceniu ustawicznym u uczestników szkolenia, osób z terenów słabych ekonomicznie, poprzez objęcie ich bezpłatnym wsparciem szkoleniowym w czasie trwania niniejszego projektu.

W ramach projektu oferowane są kursy:

logo CNJA

Zainteresowani mogą uczestniczyć tylko w jednym rodzaju szkoleń. Dla uczestników – osób w wieku 45+ realizowane będą indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi w wymiarze 4 godzin.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające następujące kryteria:

Preferujemy

Godziny pracy biura projektu w 2012 roku:

Objaśnienie terminu-Miejsce zamieszkania
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego), to miejsce realizacji podstawowych czynności życiowych, jest ono środkiem życia codziennego osoby fizycznej, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe.
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miejsca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

Charakterystyka kursów:

Organizacja szkoleń

Rozpoczęcie zajęć językowych:

Rozpoczęcie zajęć komputerowych

Charakterystyka bloku szkoleniowego

Rekrutacja

Rekrutacja realizowana będzie w 2 etapach:

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest:

Wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście do biura projektu, Przedstawicieli Terenowych w gminach na obszarze realizacji projektu, Punktów Rekrutacyjnych utworzonych na obszarze realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w biurze projektu
Chojnice, ul. Wysoka 56, tel. 52 565 30 40
e-mail: biuro-chojnice@cnja.com.pl

Godziny pracy biura w 2012 roku:

Poniżej można pobrać:

Kwalifikacja do projektu

W procesie kwalifikacji w oparciu o wypełnione ankiety rekrutacyjne przyznawane będą Punkty wagowe według następujących kryteriów:

O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów wagowych wyliczonych na podstawie danych zawartych w Ankietach rekrutacyjnych. Osoby w wieku 45+będą przyjmowane w pierwszej kolejności. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej, z których max 4 osoby na grupę staną się wolnymi słuchaczami. W przypadku rezygnacji BO z udziału w zajęciach, będą zajmować ich miejsca.

Przystąpienie do projektu