logo kl efs ue

 

Fachowi i nowocześni

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr: UDA-POKL.08.01.01-14-345/10-00

logo CNJA

Rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu edukacyjnego na terenie województwa mazowieckiego, wykonywanego w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”.

Projektodawcą i realizatorem zwycięskiego Projektu jest znane w regionie CNJA Edukacja s.j. w Krakowie, której współwłaściciele działają na rynku szkoleniowym od 1992 r. W ostatnich latach przez naszą spółkę zostało zrealizowanych 13 projektów współfinansowanych z EFS w ramach 2 Priorytetu ZPORR i priorytetu 8 PO KL. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji 5 dużych projektów edukacyjnych w województwach: świętokrzyskim, pomorskim i mazowieckim.

Projekt „Fachowi i nowocześni” obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011. Uzyskał on dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dzięki czemu uczestnicy naszych kursów językowych oraz innych szkoleń będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w oferowanych szkoleniach i w egzaminach zewnętrznych oraz uzyskać prestiżowe, respektowane w Unii Europejskiej certyfikaty.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba dorosła, wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkująca lub/i pracująca na terenie województwa mazowieckiego w powiecie ciechanowskim, makowskim, pułtuskim, wołomińskim, mińskim, piaseczyńskim, mławskim lub płońskim chcąca z własnej inicjatywy podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje.

W okresie 12 miesięcy trwania projektu Beneficjent przeszkoli grupę min. 430 Beneficjentów Ostatecznych, przy czym wyposaży 490 uczestników poszczególnych szkoleń w podręczniki i materiały edukacyjne.

Zgodnie z diagnozą potrzeb szkoleniowych wsparcie w ramach projektu skierowane jest przede wszystkim do osób:

Procesy modernizacyjne i adaptacyjne na rynku wymuszają ciągłe doskonalenie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników. W szczególności problem ten dotyczy osób starszych, które często posiadają niskie kwalifikacje. Wymagania współczesnego rynku pracy w świetle dużej dynamiki otoczenia, stwarzają dla tych osób większe zagrożenie utratą pracy niż dla ludzi młodych. Stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności przez starsze osoby pracujące oraz o niskich kwalifikacjach, jest niezbędne dla ich utrzymania się na rynku pracy, nie są one bowiem w stanie sprostać wymaganiom stawianym w większości ofert pracy.

W ramach projektu oferujemy:

Szkolenia realizowane będą w 49 dziesięcioosobowych grupach.

Terminy rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych:

  1. styczeń/luty 2011 do:
  2. styczeń/luty 2011 do:
  3. maj 2011 do:
  4. wrzesień 2011 do:

materiały do pobrania:

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w szkoleniach i osiągnięcia wymaganej w Projekcie ilości Beneficjentów Ostatecznych w terminie styczeń/luty 2011 na wszystkie szkolenia objęte Projektem – rekrutacja w maju i wrześniu może nie być prowadzona lub może stanowić jedynie rekrutacją uzupełniającą.

Rekrutacja uczestników kursów jest prowadzona przez przedstawicieli terenowych doskonale znających specyfikę lokalnego rynku. Wszystkich zainteresowanych udziałem w proponowanych kursach prosimy o kontakt z biurem projektu:

Ciechanów, ul. Sienkiewicza 3, tel. 23 672-12-45, kom. 782-371-131
e-mail: ciech.idea@cnja.com.pl, www.cnja.com.pl