„Kompetentny pracownik gwarancją na rozwój regionu”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje o projekcie

Projekt edukacyjny realizowany na terenie woj. wielkopolskiego „Kompetentny pracownik, gwarancją rozwoju regionu” jest już w trakcie realizacji. Projektodawcą jest, działające od 14 lat na rynku szkoleniowym, Centrum Nauczania Języka Angielskiego II s.j. w Krakowie. Projekt skierowany jest do osób mieszkających i pracujących na terenie woj. wielkopolskiego, osób zamieszkałych na terenach wiejskich oraz miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Realizowany projekt przewiduje przeszkolenie uczestników w trzech najważniejszych w obecnej dobie informacji umiejętnościach, które są najbardziej cenne u pracownika. Są to nauka języków obcych (w tym przypadku – angielski i niemiecki), nauka technik informatycznych (szkolenie IT) oraz zagadnienia z zakresu PR (autoprezentacja, umiejętność dobrego przedstawienia siebie i swoich osiągnięć, umiejętność prezentowania swojej firmy i rozmów z klientami).

Projektodawca przeszkoli grupę 832 osób (672 osoby w zakresie języków obcych, 100 osób w zakresie IT oraz 60 osób w zakresie PR). Uczestnikami szkoleń mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub innym na wyższym poziomie kształcenia, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych w tym zakresie.

We współczesnym świecie nie można poprzestać na zdobyciu wykształcenia kierunkowego i pracy w jednym (obranym na początku drogi zawodowej) zawodzie. Obecny rynek pracy wymaga od pracownika nieustannego podnoszenia kwalifikacji, ciągłego przystosowywania się do zmian, mobilności i kreatywności. Obok konkretnych umiejętności, ważne są też pewne predyspozycje: łatwe nawiązywanie kontaktów, elastyczność, kreatywność i chęć podnoszenia kwalifikacji. Te cechy jako najlepsze u pracownika, wskazują pracodawcy. Realizowany program obok nauki języków, umiejętności z zakresu technik IT, proponuje szkolenie z zakresu PR, które dotyczy właśnie tych ostatnich zagadnień. Szkolenie to będzie pokazywało i uczyło pewnych prawidłowych postaw i zachowań tak ważnych u pracownika. Będą więc przedstawione techniki autoprezentacji, formy pozwalające na łatwe nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, sztuka „pokazania siebie” w pozytywnym znaczeniu tzn. pracownik powinien znać swoje mocne strony i umieć je pokazać i wykorzystać w swojej pracy. Przedkładany projekt pozwala uczestnikowi szkolenia rozwinąć te umiejętności, które są najbardziej cenione przez pracodawców.

Bariery, które napotykają Beneficjenci Ostateczni (uczestnicy kursu) są różne. Można do nich zaliczyć trudności finansowe, geograficzne, czasowe jak również opory, które tkwią w samym Beneficjencie np. bariera wieku. Projekt ma za zadanie wyeliminować te przeszkody i wychodzi „naprzeciw” tym problemom. Przede wszystkim uczestnik nie będzie obciążony kosztami szkolenia i nie będzie musiał dojeżdżać na kurs (jedynie tzw. Wolni Słuchacze wnoszą opłatę za podręczniki do nauki języków obcych). Szkolenia organizujemy tam, gdzie zgłoszą się uczestnicy a więc w małych miejscowościach i na wsiach (w klasach szkół, salach udostępnionych przez samorządy lokalne i zakłady pracy). W ten sposób zniknie bariera w postaci trudnego dostępu ze względu na odległość i wysokie koszty szkolenia. Opracowany przez nas program kursów skupia się przede wszystkim na wyposażeniu kursantów w niezbędne i stosowane na co dzień umiejętności.

Szkolenia

Przewidujemy 3 rodzaje szkoleń:

 1. Nauka języków obcych – niemieckiego i angielskiego 2 razy w tygodniu po 2 godz. dydaktyczne. Kurs językowy przygotuje uczestników do zdania egzaminu TELC, honorowanego we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Zajęcia będą realizowane w 2 blokach semestralnych:
  • w I semestrze zostaną utworzone 32 grupy 60 godz. 12 osobowe
  • w II semestrze 8 najlepszych grup będzie kontynuowało naukę a do 24 grup zostanie ogłoszony nowy nabór
 2. Szkolenia komputerowe – przeprowadzone w II semestrze. Przewidujemy 2 typy szkoleń:
  • „Obsługa Internetu i poczty internetowej” – 30 godz.
  • „Pakiet Office” – 30 godz.
  Zostanie zorganizowanych 10 grup 10-cio osobowych.
 3. Szkolenia z zakresu PR (Promocji) – 30-godz. przeprowadzone również w II semestrze. Zajęcia będą prowadzone w 6, 10 osobowych grupach.

Zapisy

Informacji o zapisach prosimy szukać na plakatach i ulotkach, w biurze Projektu oraz bezpośrednio u naszych Przedstawicieli Terenowych odpowiedzialnych za realizację naboru. W chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja do wszystkich grup przewidzianych harmonogramem szkoleń. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

Kontakt

Biuro Projektu
ul. Jawornicka 8
61-161 Poznań
tel. 061 86-04-069
e-mail: poznan@cnja.com.pl

Przedstawiciele Terenowi:

Harmonogram Szkoleń