logo kl efs ue

 

Cyfrowy słuchacz w województwie dolnośląskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr projektu WND-POKL.09.06.01-02-006/12

 

Projekt „Cyfrowy słuchacz w województwie dolnośląskim” jest realizowany przez CNJA Edukacja sp.j., na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, w ramach Poddziałania 9.6.1 „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności oferty edukacyjnej dla Liceów Ogólnokształcących dla dorosłych w województwie dolnośląskim.

logo Edumaster

Projekt realizowany będzie poprzez bezpłatne wdrożenie w szkołach innowacyjnej formy kształcenia – platformy e–learningowej „Edumaster”. Na platformie udostępnione zostaną treści dydaktyczne z zakresu j. polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz informatyki, obejmujące zakres tematyczny 3 letniego Liceum Ogólnokształcącego.

Warunkiem przystąpienia przez Szkołę do projektu jest:

Szkoła, która przystąpi do projektu otrzyma:

logo CNJA

CNJA Edukacja sp.j.

Po zakończeniu projektu, w celu podniesienie jakości i dostępności oferty edukacyjnej, CNJA Edukacja udostępni szkołom nieodpłatnie dostępy do platformy na okres co najmniej 2 lat.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2013 r. do 30.04.2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego.

Dokumenty do Szkół dostarczy CNJA Edukacja sp.j.

W projekcie preferowany jest udział osób zamieszkujących na wsi, osób w wieku 45+ i kobiet. Osobom tym przyznane zostaną punkty wagowe.

O kwalifikacji do projektu decyduje uzyskana ilość punktów wagowych. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej, z których 2-4 osób na grupę staną się wolnymi słuchaczami. W przypadku rezygnacji beneficjenta ostatecznego z udziału w zajęciach, osoby te będą zajmować ich miejsca. Uczestnicy projektu zobowiązani są pracować na platformie e-learningowej przez okres 4 miesięcy w ramach czterech modułów: język polski, matematyka, język angielski lub niemiecki, informatyka.
Mamy nadzieję, iż przedstawiony projekt zainteresuje Państwa i zaowocuje podpisaniem umowy o współpracy.